El cartell de la Festa Major d'Alpens de 1913. Enguany farà 100 anys

(Article actualitzat el maig de 2020)  

¡COMPATRICIS!  ¡COMARCANS!  
LLEGIU EL CARTELL de les festes y espectacles religiosos y profans que celebrará el poble d'Alpens els dies 26, 27, 28 y 29 del present Septembre, en honor de sos compatrons Sant Cosme y Sant Damiá.

DIA 26 - A la una de la tarde, les campanes obehint a l'imperiós braç de nostre campaner, ab son sorollós llengutje, convidarán a tot els habitants d'aquest poble a deixar sos trevalls y prepararse per la festa, y 'ls jovens els darán a entendrer que no son pas sorts a ses veus, ab una GRAN TRONADA al mitj de la plaça major.

A les sis y mitja, la renombrada orquesta Bofills de Torelló, recorrerá'ls princilpals carrers y plaçes ab un airós pas-doble; després lluirá ses habilitats fent serenades á les Autoritats.
A le set, solemnes completes (1)  

DIA 27 - A les nou y mitja, la ja dita orquesta tocant una marcha triomfal acompanyará  a les Autoritats a la Esglesia hont s'hi celebrará Ofici solemne, acompanyat per la mateixa orquesta, ocupant la cátedra del Esperit Sant el llorejat orador sagrat Rvnt. D. Cosme Martí, Pbre., fill ilustre de nostre poble; acabat l'Ofici professó solemne y cant de goigs com s'acostuma els demés anys.

Acabat l'acte religiós, comensará'l llevant de taula (2), durant el qual els foresters que hagin tingut la amabilitat de venir a honrar la nostra festa, tindrán ocasió de dipositar en les safates de nostres simpátichs joves, part de la calderilla que portin en (ses) butxaques.

A les quatre de la tarde ball en un magnífich y artístich envelat que s'haurá instalat a la plaça major; combé que fem notar que n'hi haurá per tothom, els promesos podrán passejarse ab ses promeses en la típica Dança Alpensina, els joves galans podrán obsequiar a les senyoretes en el ball de toyas, aquells a qui la fortuna ha protegit sempre podrán acreditarho en el ball de postals, y perque res hi manqui no hi faltará el seu ball de casats, ball de viudos y... de concos.

A les set i mitja, Rosari ab acompanyament d'orquesta. A les nou, altre volta a ballar tothom y com la tarde volem que tothom se divertesca.  

DIA 28 - Dematí a les deu, Ofici en sufragi de nostres germans de poble, difunts durant l'any.
Acabat l'Ofici, sardanes a la plaça.
Tarde, a les tres, ball en l'envelat com el dia anterior.
A les nou, ball de nit, també com els dies anteriors.  

DIA 29 - Dematí, dormir qui tinga son y qui no'n tinga que calli y no destorbi als que estiguin reposant. Tarde, TORNABODA a les fonts La pixarella, Solana y Fontetes, s'escurarán casoles, s'acabarán perpissos, es buidarán ampolles y botelles, s'acabará de completar mes d'una indigestió y..... 'l dia próxim vinent..... cremotarto, sal de Madrid, magnesia, y per fi vómits.

NOTES.
a) Com que al dematí no necessitem la gent per res no'ns cuidarem de ferlos despertar y aixís estarán disposats per assistir al ball de nit.
b) Tota la part musical está confiada a la orqueta «Bofills» de Torelló.
c) Gracies a les gestions del incansable Paborde s'ha conseguit que durant els dies de les festes, la companyía de tartanes de San Quirse a Berga, fará un aument del 97 per 100 en els preus de transports fins a aquest poble. Alpens, Septembre de 1913
LA COMISSIÓ

   Trobaràs més programes a "Alpens, de l'envelat al teatre... Un viatge al segle passat"


1) Completes: darrera hora de l'ofici diví, que hom resa a l'acabament del dia. (Cantar completes de Sant Prim: passar-la magra, patir fam)
2) Llevant de taula: capta domiciliària, acompanyada o no de música, que fan els obrers o majorals de la festa major mentre la gent dina, per recollir diners destinats a sufragar les despeses de la festa. Diccionari català-valencià-balear. (Cercar: llevant) 2.6.c.

Comentaris

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
➤ ➤ ➤  ARTICLES MÉS LLEGITS DELS ÚLTIMS 30 DIES

Alpens, Fira del Jovent 2023

La llegenda del comte Arnau i els sarraïns, Joan Amades i Alpens

Tot recordant Rusiñol... 'L'alegria que passa' i Alpens

EXTRA! EXTRA! La Batalla d'Alpens a la premsa de juliol de 1873